هادی احمدی

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران